Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In onderstaande wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Muziek voor je Brein, hierna te noemen: MVJB;

Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de cursus volgt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die Muziek voor je Brein verzorgt.

Artikel 2 Inschrijving

Inschrijving voor de door MVJB verzorgde cursussen geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per e-mail. Daarnaast kan men zich via de website of telefonisch aanmelden.

De deelnemer schrijft zich in voor een cursus zonder hiervoor te betalen. MVJB kan niet garanderen dat de betreffende cursus van start gaat. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn (dit is afhankelijk van de cursus) en de cursus kan plaatsvinden, zal MVJB zo snel mogelijk contact opnemen met de deelnemer en de factuur van het cursusgeld versturen.

Artikel 3 Bevestiging

MVJB zal de inschrijving per mail of telefonisch bevestigen. Deze algemene voorwaarden zullen als bijlage worden meegestuurd voordat de factuur verstuurd wordt.

Artikel 4 Bedenktermijn en annulering

De deelnemer kan zich tot uiterlijk twee weken voor start van de cursus uitschrijven en krijgt dan het volledige lesgeld terug. Bij uitschrijving tussen één en twee weken voor start van de cursus zal er 25% van het volledige lesgeld in rekening worden gebracht. Bij uitschrijving binnen één week voor start van de cursus zal er 50% van het volledige lesgeld in rekening worden gebracht.

De deelnemer dient er rekening mee te houden dat andere cursisten op zijn/haar deelname rekenen wanneer hij/zij zich inschrijft. Wanneer de deelnemer zich heeft ingeschreven voor een cursus maar hier niet meer aan kan deelnemen dient de deelnemer dit aan te geven voordat de cursus vol zit.

Indien de situatie zich voordoet dat de cursus niet van start kan gaan dan zal MVJB aan alle cursisten het overgemaakte cursusgeld retourneren.

Onze tarieven zijn gebaseerd op volledige deelname van een deelnemer aan een cursus. Wanneer een deelnemer tijdens de cursus besluit te stoppen is retournatie van lesgeld niet mogelijk.

Artikel 5 Verhindering van de deelnemer

Bij verhindering van een deelnemer om bij één of meerdere lessen aanwezig te zijn dient de deelnemer dit voor de les aan de betreffende docent te melden per mail of telefoon. Informatie hierover staat in de brief met cursusinformatie die elke deelnemer voor start van de cursus ontvangt van MVJB.

Omdat lessen ook doorgaan wanneer een cursist niet aanwezig kan zijn is retournatie van het lesgeld niet mogelijk.

Artikel 6 Annulering door MVJB

MVJB behoudt zich het recht een cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 

Deelnemers staat hierna vrij zich voor een andere cursus aan te melden waar wel voldoende aanmeldingen voor zijn.

Artikel 7 Facturering en betalingsvoorwaarden

  1. MVJB zal voorafgaande aan de cursus een factuur verzenden wanneer de cursusgroep vol zit als bedoeld in artikel 2

  2. Betaling van de door de deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum.

  3. Indien betaling binnen de in lid b van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd alsmede een vergoeding voor incassokosten. Als het gaat om een consument worden incassokosten in rekening gebracht conform het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, als genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Als het gaat om een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als incassokosten aanspraak gemaakt op een bedrag van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 150,-.

  4. De deelnemer blijft altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.

Artikel 8 Vertrouwelijke behandeling van deelnemer informatie

  1. Alle informatie die door deelnemers verstrekt wordt voorafgaande, gedurende of na afsluiting van een cursustraject is vertrouwelijk voor MVJB en haar freelance docenten. Informatie zal alleen voor doeleinden binnen de MVJB worden gebruikt tenzij anders is overeengekomen met de deelnemer.

  2. Omdat MVJB een groeiende organisatie is kunnen er foto’s en activiteiten gepland worden die voor promotie en marketing doeleinden worden gebruikt. MVJB zal dit altijd vooraf met de deelnemer(s) overleggen en hier mondeling toestemming voor vragen.

  3. Wij hebben een apart privacyverklaring voor alle onderwerpen omtrent AVG-wetgeving. Deze is in te zien op de website.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

MVJB is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de cursus, de annulering door MVJB, haar docenten en /of door andere personen die door of vanwege MVJB te werk zijn gesteld of van wier diensten door MVJB gebruik is gemaakt, tenzij aan MVJB grove nalatigheid is te verwijten.

Artikel 10 Auteursrecht en intellectuele eigendom

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer, met uitzondering van de lesboeken via Pianoforte, die worden gehuurd door de deelnemer. Het is mogelijk lesboeken te huren voor 8,00 per cursus. De intellectuele eigendom van de cursus en het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de cursus verstrekte, materialen berusten bij MVJB. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MVJB mogen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal worden vermenigvuldigd en / of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Artikel 11 Vervanging docent

MVJB beschikt ten alle tijde de vrijheid docenten, die door haar met de uitvoering van een training zijn belast, te vervangen door andere docenten. Het kan zijn dat een docent een les afzegt wegens omstandigheden. Het is in dat geval verantwoordelijkheid van MVJB en de docent een nieuwe les in te plannen om deze vervallen les in te halen.

Volg ons op

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring